<

ေငြေၾကးအလြဲသံုးစား ျပဳသည္ဟုဆိုကာ တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ အိမ္မဲလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အား လႊတ္ေတာ္က သတိေပး လက္မွတ္ထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ တိုင္ၾကားသူက ေ၀ဖန္

အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ား ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ ဟုဆိုကာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ အား ေက်းရြာေဒသခံမ်ားထံမွ ေတာင္းခံခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးမႈအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အား မမွန္မကန္ ေတာင္းခံရယူခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ သုံးစြဲခဲ့မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္မာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္မွသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေခၚယူသတိေပးလက္မွတ္ ထိုးရန္သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ဦးသူရစိုးက ဘာလုပ္လုပ္ ေမေမ့ရဲ႕ သားႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ား ျဖစ္ေနၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ တေကာေက်းရြာ မီးလင္းေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္က်လာခဲ့သည့္ ထရန္စေဖာ္မာမွာ တေကာေက်းရြာတြင္ လိုအပ္ျခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေညာင္ ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာသို႔ ဘတ္ဂ်က္ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းလဲခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ခ်ထားၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေခါင္းစဥ္အ ေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ႀကိဳးဖိုးမ်ားအား ေက်းရြာမွ ထည့္သြင္းေပးရမယ္ဆိုကာ ယင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ သိန္း ၃၀၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကုန္ က်ေငြမ်ားမွာ ေနအိမ္မ်ားအား သြယ္တန္းမည့္ မီးႀကိဳးမ်ား မီတာပုံးမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသးဘဲ တေကာေက်းရြာမွာ ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ား ေက်းရြာသို႔ ဘတ္ဂ်က္ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားေပးရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ႀကိဳးဖိုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေက်းရြာေဒသ ခံမ်ားက အသံဖမ္း မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာမွ ကနဦး စု ေဆာင္းရရွိေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အား လာ ေရာက္ယူေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက မီးလင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းရာတြင္ ေက်းရြာသို႔ ခ်ထားေပးသည့္ ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မွ အကုန္အက်ခံကာ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိရေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က ေက်းရြာသို႔ လာေရာက္၍ ၎ယူေဆာင္သြားသည့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ အနက္ သိန္း ၉၀ အား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၁၀ သိန္းအား လစာထုတ္မွယူရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္မံသြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အား သတင္းသြားေရာက္ယူခဲ့သူ အိမ္မဲၿမိဳ႕ခံ သတင္းသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသူရစိုးအား ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က သတင္းမေရးရန္အတြက္ ေခၚယူေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေပးအပ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဦးသူရစိုးက အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတိုင္ၾကားမႈကို ေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္ၾကားခံရသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား အသံုးျပဳ၍ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ အား ေတာင္းခံခဲ့သည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ၎ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္မာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေရးယူ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ  အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားသူ ဦးသူရစိုးထံသို႔လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားလႊာ မိတၱဴေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္အား လႊတ္ေတာ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က ျပည္သူမ်ားအၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုကာ ေနာက္ေနာင္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး မလုပ္ေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕တြင္ လက္မွတ္ထိုး ကတိျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“…ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္း လမ္းညႊန္မႈက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ အဂတိကင္းစင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနတယ္။ အသံဖိုင္သက္ေသ အစည္းအေ၀းခန္းမထဲက လူသက္ေသရွိတာေတာင္ သူဟာခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ ထိုးရ႐ုံပဲ အျပစ္သက္ေရာက္ ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာစကားနဲ႔ လြဲေခ်ာ္မႈေတြရွိေနေတာ့ ဒီအျပစ္ေပးမႈအေပၚ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ေမေမ့ရဲ႕သား ႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ား ျဖစ္ေနၿပီလား” ဟု ဦးသူရစိုးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္အား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစံမင္းေအာင္က “စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ျပန္တင္ျပတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့အေပၚမွာ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ေရွ႕မွာ ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးေစသင့္ ပါတယ္လို႔ တင္ျပလာတယ္။ အခုလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ျပန္စရင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစမယ္ဟု ေျပာၾကားသည္။

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.