<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပ႒ာန္းမည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ သြင္းကုန္အစားထုိး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ မက္လံုးအျဖစ္ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

Tax Amnesty သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း မျပ႒ာန္းပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿပိဳက်သြားႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွင္းလင္းခဲ့မႈအခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပ႒ာန္းမည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ သြင္းကုန္အစားထုိးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မက္လံုးအျဖစ္ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္သတ္မွတ္ေပးပါရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနေရာက္လာသျဖင့္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ကိုမူ မက္လံုးသေဘာအျဖစ္ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစသည္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေစလိုေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကို တင္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈပမာဏ၊ တင္သြင္းရန္လိုအပ္မႈပမာဏ၊ အေရးႀကီးကုန္စည္ ႏွင့္ မသံုးမျဖစ္ကုန္စည္၊ အစားထိုးကုန္စည္စသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံတြက္ခ်က္ၿပီး Minimum Access စနစ္ ၊ Tariff Rate ႏွင့္ Quota စနစ္မ်ား သတ္မွတ္က်င့္သံုးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ Quota အတြင္းမွျဖစ္ပါက ႏႈန္းတစ္မ်ဳိး (ႏႈန္း နိမ့္) ႏွင့္ Quota ျပင္ပမွျဖစ္ပါက ႏႈန္းတစ္မ်ဳိး (ျမင့္) သတ္မွတ္ေပးေစလိုသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာလူး၊ ပန္းမ်ဳိးစံုစသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္သီးႏွံမ်ား တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာတားဆီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အပင္ပိုးမႊား၊ ေရာဂါႏွင့္ သီးႏွံကာ ကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ Quota စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း မိမိႏိုင္ငံသီးႏွံေပၚခ်ိန္၊ ရွားပါးခ်ိန္၊ ေစ်းႀကီးခ်ိန္စသည့္ ရာသီခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လအတြက္ Tax Amnesty ေပးႏိုင္ရန္ ယခင္စီမံ / ဘ႑ာ၀န္ ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္း ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား စီး၀င္လာႏုိင္သည္ဟု ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းကာ ဥပေဒ တစ္ရပ္အျဖစ္ျပ႒ာန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ Tax Amnesty အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀င္ေငြခြန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးလြန္းေနေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ မ်ားျပားေန၍ ထုိက္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားအျဖစ္ ေဆြးေႏြးေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

 

July 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.