<

ေနာင္လာမည့္ညီလာခံသုံးႀကိမ္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္

ေနာင္လာမည့္ညီလာခံ သံုးႀကိမ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္ လံုတတိယအစည္းအေ၀းက ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔( ဇူလိုင္ ၁၆ရက္) တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ္လာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) ၌ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႔ အစုအဖြဲ႕အားလံုးမွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀၊  အထူးဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ  ၂၉ ဦး ေလ့လာသူ ၂၀၄ ဦး၊ အက်ဳိးေဆာင္ ၂၇ ဦးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ၁၅၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး က႑အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ကာ ရရွိလာေသာ အဆိုျ

ေနာင္လာမည့္ညီလာခံသုံးႀကိမ္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္

ေနာင္လာမည့္ညီလာခံ သံုးႀကိမ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္ လံုတတိယအစည္းအေ၀းက ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔( ဇူလိုင္ ၁၆ရက္) တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ္လာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) ၌ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႔ အစုအဖြဲ႕အားလံုးမွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀၊  အထူးဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ  ၂၉ ဦး ေလ့လာသူ ၂၀၄ ဦး၊ အက်ဳိးေဆာင္ ၂၇ ဦးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ၁၅၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး က႑အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ကာ ရရွိလာေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ သေဘာတူညီမႈရရွိကာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ထိုု႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ္လာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ညီ္လာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစေရး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သႏၷိ႒ာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္ သည္ဟု အဆိုပါ ညီလာခံက ထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

( က) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ေရး၊ (ခ) ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္စီသုိ႔ ဦးတည္သည့္အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီး ညီလာခံသံုးႀကိမ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ၊ (ဂ) ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို အုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ (ဃ) ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ားကို လိုအပ္သလို က်င္းပသြားႏိုင္ေရးဟူသည့္ အခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီ္လာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္ဟု အဆိုသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ သေဘာတူညီမႈရရွိကာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ထိုု႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ္လာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ညီ္လာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစေရး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သႏၷိ႒ာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္ သည္ဟု အဆိုပါ ညီလာခံက ထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

( က) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ေရး၊ (ခ) ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္စီသုိ႔ ဦးတည္သည့္အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီး ညီလာခံသံုးႀကိမ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ၊ (ဂ) ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို အုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ (ဃ) ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ားကို လိုအပ္သလို က်င္းပသြားႏိုင္ေရးဟူသည့္ အခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီ္လာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္ဟု အဆိုသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

July 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.