<

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ သက္တမ္းအရ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိမႈ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္၍ လုပ္ကြက္သစ္ မရွာႏုိင္ပါက ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစဲြမႈ ကြာဟခ်က္ မ်ားလာမည္

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ရွိ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- MOEE)

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ သက္တမ္းအရ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိမႈ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္၍ လုပ္ကြက္သစ္ မရွာႏုိင္ပါက ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစဲြမႈကြာဟခ်က္ မ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးသန္းထြန္းက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ရတနာ၊ ေရႊႏွင့္ ေဇာတိက စီမံကိန္းမ်ားမွ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပသန္း ၄၀၀ ခန္႔ ပုိ႔လႊတ္လ်က္ရွိၿပီး ကုဗေပသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ပုိ႔လႊတ္ေပးေနသည့္ ရတနာစီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ေဇာတိကႏွင့္ ေရႊစီမံကိန္းတုိ႔လည္း ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ ကြာဟခ်က္ မ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္တြင္းပုိင္းေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္ ၅၃ ကြက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၅၁ ကြက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္ ၃၅ ကြက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃၈ ကြက္တြင္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚယူမႈကုိ ကုန္တြင္းပုိင္းတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ခုနစ္ခုမွ လုပ္ကြက္ကုိးကြက္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာတင္ဒါ ေခၚယူမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ရွစ္ခုမွ လုပ္ကြက္ ၁၂ ကြက္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတာကတင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ရာ လုပ္ကြက္ ၂၀ ကုိ လုပ္ငန္းခ်ထား ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္မွ တစ္ရက္လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံခန္႔ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈအတြက္ ကုဗေပသန္း ၄၀၀ ခန္႔ႏွင့္ က်န္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံခန္႔ကုိ ျပည္ပသုိ႔ ေပးပုိ႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ရွိ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ ေလဆီ စည္ ၃၁၀၀ ခန္႔ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းတြင္းေရနံေျမမ်ားမွ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၆၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၅၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး သဘာ၀အေလ်ာက္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏုိင္ရာ တြင္းသစ္မ်ား ထပ္မံတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မွသာ ယင္းက်ဆင္းမႈကုိ ထိန္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တြင္းသစ္မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါက ေရနံထြက္ရွိမႈ တျဖည္းျဖည္း ပုိမုိက်ဆင္း သြားႏုိင္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက သံုးသပ္ထားသည္။

ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္မ်ားအနက္ အေဖ်ာက္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမ၊ ေညာင္တုန္းႏွင့္ မအူပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမတုိ႔တြင္ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ တြင္းသစ္မ်ား တူးေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအနက္ လုပ္ကြက္ AD7 ႏွင့္ A6 တုိ႔၏ စီးပြားျဖစ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ပမာဏကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အကဲျဖတ္တြင္းႏွင့္ ရွာေဖြေရးတြင္းမ်ား ထပ္မံတူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း AD1 တြင္ ရွာေဖြေရးတြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ရာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ခုိေအာင္းမႈ အလားအလာေကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ PTTEP၊ Petronas အစရွိေသာ ေရနံကုမၸဏီတုိ႔ကလည္း ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ရွာေဖြေရးတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

July 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.