<

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳရန္ တင္ျပထား

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ တြင္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေနာက္ဆက္တြဲနည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ရာ အတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢမသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ ့ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထိုဥပေဒတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ား၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးနွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

“အဲဒီ ဥပေဒထဲမွာပါတာက သူတို႔ရဲ႕ ပညာသင္ၾကားခြင့္ေတြ ဥပမာ- မ်က္စိမျမင္တဲ့သူေတြအတြက္ဆို သူ ့နည္းသူဟန္နဲ႔ နားမၾကားတဲ့သူေတြဆို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ အဲဒီလို ပညာေရးပိုင္းကို ပိုၿပီးၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လုပ္ဖို႔ေတြပါတယ္။ ပညာေရးပိုင္းမွာ မရရင္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာပိုင္းေပါ့။ ဒါေတြရလာၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ခါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းပိုင္း။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရွိတယ္ အနည္းဆံုးအလုပ္မွာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က မသန္စြမ္းသူေတြျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးဆိုရင္ မသန္စြမ္းသူေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမွာပါ။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ကိုလည္း ဖယ္ထားလို႔မရဘူး။ ဒီလို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြရဲ႕ မိသားစုကလည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစေတာ့ဘဲ ၀င္ေငြလည္း ရရွိလာေစမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာ ေကသီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္သည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.