<

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ယခင္အစိုးရ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ လက္ရွိဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုသာ NLD အစိုးရက ဆက္လက္တာ၀န္ေပးအပ္ဖြယ္ရွိဟု သိရ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ (ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ)အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးက႑အတြက္ အေရးပါၿပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ယခင္အစိုးရ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုသာ NLD အစိုးရက ဆက္လက္တာ၀န္ေပးအပ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ေခၚယူေမးျမန္းထားသူ မရွိေသးဘူး။ အရင္က လ်ာထားတဲ့ ဦးစိုး၀င္းကလည္း အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ လတ္တေလာမွာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ေခၚေမးထားတာ ဘယ္သူမွ မရွိေသးဘူး။ လက္ရွိ ဒုဥကၠ႒သံုးေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဥကၠ႒ေနရာေပးဖို႔လည္း မၾကားမိတာနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို မီတဲ့ သင့္ေတာ္သူ ရွားပါးေနတာေၾကာင့္လည္း ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပဲ ဆက္ခန္႔ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္” ဟု NLD ပါတီမွ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ အသစ္ထပ္မံျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပုဂၢိဳလ္ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ တစ္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠဌ သံုးဦး၊ အစိုးရအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ျပင္ပမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ငါးဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ကာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးမွ တစ္ဦးသည္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ လက္ရွိတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္၌ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က ခန္႔အပ္ခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျပည့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပထမအႀကိမ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျပည့္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဆက္တိုက္ သက္တမ္းႏွစ္ခုထက္ပို၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဦးစိုးမင္း၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးဘုိဘိုငယ္တို႔က တာ၀န္ယူထားၿပီး ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း၊ ဦးျမင့္သိန္းထြန္း၊ ဦးစိုးပိုင္၊ ေဒၚရီရီ၀င္း၊ ေဒၚခင္ေမလွတို႔ကို တာ၀န္ေပးအပ္ထားကာ ဒုတိယဥကၠ႒သံုးဦးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္ငါးဦးမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ထပ္မံခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို စတင္ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၉၇၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၀၂ က်ပ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ တာ၀န္ယူေနသည့္ ကာလအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ယခင္ ဗဟိုဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တုိင္ပင္ကာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀ သို႔ ႐ုတ္ျခည္းခုန္တက္ခဲ့မႈႏွင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၁၁ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုးဆြဲတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြစံခ်ိန္တင္ တန္ဖိုးက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္ က်ဆံုးမႈအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပင္ပေငြလဲေစ်းကြက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၅ က်ပ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာလည္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ သက္တမ္းဟာ ဒီလကုန္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ ၾကားမိသေလာက္ေတာ့ လက္ရွိဥကၠ႒ အန္ကယ္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပဲ သက္တမ္းတုိးေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ဟာ ဦးသန္းေရႊအစိုးရ လက္ထက္၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္၊ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရလက္ထက္၊ ဦး၀င္းျမင့္ အစိုးရလက္ထက္ စသည္ျဖင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ေတြမွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရသူမို႔ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု NLD ပါတီ၏ ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲမင္းဦး၏ Facebook တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.