<

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုတြင္ JICA အဖြဲ႕အကူအညီျဖင့္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေဆာက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေန နဲ႔ ရခိုင္ေဒသမွာ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူတိုင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ေနရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာၿပီး လူမ်ဳိးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ေဆးကုသမႈေတြ ေပးေနပါတယ္။ လက္ရွိ စစ္ေတြ၊ သကၠယ္ျပင္၊ ေျမာင္းေဘြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေစတီေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုေတြမွာ ေဆးကုသမႈေတြေပးေနပါတယ္။ ေလးလအတြင္း ျပင္ပလူနာနဲ႔ အတြင္း လူနာေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆးကုသေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံုမွာ JICA အဖြဲ႔ အကူအညီနဲ႔ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္ (Guard Ward)  တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ား ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါက လႊဲေျပာင္းကုသႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး၌ အခ်ဳပ္သားလူနာ ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္အား က်ား၊ မ ခြဲျခား၍ စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ား အေရးေပၚကုသရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါက စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမွ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ကာ ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္တစ္ခုကိုလည္း ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား /မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား /မ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြား ရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမရွိေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား အားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

July 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.