<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အိတ္ဖြင့္စာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္က ေပးပုိ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အိတ္ဖြင့္စာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္က ဇူလုိင္ ၈ ရက္က ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွ သိရသည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ဇူလုိင္ ၈ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ (CSFoP-WC) ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကုိ ဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္က ၎တုိ႔ေဒသမ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၾကံဳေတြ႕အခက္အခဲမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

“တစ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီးတုိင္းမွာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရယ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရယ္၊ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ရယ္၊ လက္မွတ္မထုိးထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ရယ္၊ လက္မွတ္မထုိးရေသးေသာ္လည္း NCA  လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားမယ္ဆုိတဲ့အဖဲြ႕ရယ္၊ NCA မဟုတ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားမယ္ဆုိတဲ့အဖဲြ႕ေတြ အားလံုးကုိ ေပးပုိ႔ပါတယ္” ဟု အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ (CSFoP-WC) တြင္ တစ္သီးပုဂၢလပါ၀င္သူ ဦးရန္ေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ဖုိရမ္ကုိ ဇူလုိင္ (၆၊ ၇) ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ အရပ္ဘက္ကြန္ရက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ၁၁၀ တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၉၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ‘ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအေပၚ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏အသံ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္၏ က႑အလုိက္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏  အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔လတ္တေလာ ေတြ႕ ၾကံဳေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေပးပုိ႔သည့္  အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ (CSFoP-WC) ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္  ဇူလုိင္ (၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ) က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု (တတိယအစည္းအေ၀း) တြင္ NCa လက္မွတ္မထုိးရေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားထားသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ တတိယအစည္း အေ၀းတြင္ က်ား၊ မဆုိင္ရာတန္းတူညီမွ်မႈအား ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရ၍  ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကုိ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖဲြ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးၿပီး  ေနာက္ဆက္တဲြစာတမ္းပါ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိလည္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ထည့္သြင္းေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.