<

ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနေရာက္လာသျဖင့္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေန

ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနေရာက္လာသျဖင့္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ SMEs မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈပမာဏ၊ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္မႈပမာဏ၊ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ မသံုးမျဖစ္ကုန္စည္၊ အစားထိုး ကုန္စည္စသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံတြက္ခ်က္ၿပီး Minimum Access စနစ္၊ Tariff Rate  ႏွင့္ Quota စနစ္မ်ား သတ္မွတ္ က်င့္သံုးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ Quota အတြင္းမွျဖစ္ပါက ႏႈန္းတစ္မ်ဳိး (ႏႈန္း နိမ့္) ႏွင့္ Quota  ျပင္ပမွျဖစ္ပါက ႏႈန္းတစ္မ်ဳိး (ျမင့္) သတ္မွတ္ေပးေစလိုသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ကုန္ေခ်ာတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာလူး၊ ပန္းမ်ဳိးစံုစသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သီးႏွံမ်ား တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနမႈအေပၚ ထိေရာက္စြာတားဆီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အပင္ပိုးမႊား၊ ေရာဂါႏွင့္ သီးႏွံ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ Quota စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း မိမိႏိုင္ငံသီးႏွံေပၚခ်ိန္၊ ရွားပါးခ်ိန္၊ ေစ်းႀကီးခ်ိန္ စသည့္ ရာသီခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစ လိုသည္ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ပမွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ အလြယ္တကူတင္သြင္းလာၿပီး ကုန္တိုက္မ်ားမွ လက္ကားျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ Dumping ျပဳလုပ္လာႏုိင္သျဖင့္ ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္လာႏိုင္ၿပီး အ လုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့က် သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Anti-Dumping ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေ၀ၿဖိဳးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသို႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ေပါင္း ၂၅၀ ခ်က္အထိရွိေနၿပီး အဆိုပါအခ်က္မ်ားအားလံုးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာ မၿပီးျပတ္ေသးဘဲ ဆက္လက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးရပ္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္၍ ၿပီးျပတ္သည့္အထိ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.