<

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ားမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေျမ ၁၅၈၀၉ ဧကအနက္ ေျမဧက ၆၄၀၀ ေက်ာ္ကုိ မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေျမဧက ၉၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ယခုႏွစ္မကုန္မီ အၿပီးေပးအပ္သြားမည္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၾကက္သြန္နီစိုက္ခင္းလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သိမ္းဆည္း ယာေျမမ်ားမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမ ၁၅၈၀၉ ဧကအနက္ ေျမ ဧက ၆၄၀၀ ေက်ာ္ကုိ မူလေတာင္သူမ်ားထံ သုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အမႈတြဲ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ ေျမဧက ၉၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မကုန္မီကာလအတြင္း အၿပီးေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားလာသည့္ ေျမယာအမႈတြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာအမႈတြဲမ်ားကုိ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔လာသည့္ ေျမယာအမႈတြဲမ်ား၊ တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံသုိ႔ တုိင္ၾကားလားသည့္ေျမယာအမႈတြဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာၾကားသည္။

“မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ သိမ္းဆည္းေျမယာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဒီလုိေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးသြားေပမယ့္ ျပန္လည္ တုိင္ၾကားလာတဲ့ အမႈတြဲေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနရတာေတြ ရွိပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ေျမေတြကုိ မူလလက္ငုတ္ ေတာင္သူေတြထံကုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္တဲ့အခါမွာ သီးစားခ်ထားတာေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိလည္း ေျဖရွင္းေနရပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ သိမ္းဆည္းယာေျမေတြထဲကေန ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၿပီးေျမ ၁၅၈၀၉ ဒသမ ၆၇ ဧကရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက ေျမဧက ၆၄၃၀ ဒသမ ၀၂ ဧကကုိ မူလလက္ငုတ္ေတာင္သူေတြထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိေနတဲ့ ေျမဧက ၉၃၇၉ ဧကကုိ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမတုိင္ခင္ အၿပီးအပ္ႏွံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဦးပုိင္ေပါင္း ၁၇၉၉၉၃၀၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဦးပုိင္ေပါင္း ၁၈၂၅၆၁၆၊ က်န္ရွိေနသည့္ ဦးပုိင္ေပါင္း ၆၂၅၀၉ ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကုိ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာေျမယာအမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ မေရာက္ရွိဘဲ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ မူလလုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအၾကားအျငင္းပြားေနမႈမ်ား၊ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ားကုိရွင္းလင္းေနရသည့္ အမႈမ်ားအစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမ မ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ျမစ္သားၿမဳိ႕၌ ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ားျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ သိမ္းဆည္းယာေျမျပႆနာအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ကာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မ်ားအတြင္းက ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့ရာတြင္ ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီသိမ္းဆည္းခဲ့မႈအားနည္းျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ သိမ္းဆည္းသြားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ျဖင့္သိမ္းဆည္းျခင္း အစရွိသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းခဲ့ ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ မူလေတာင္သူမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.