<

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအလံုးေပါင္း ၃၈၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္

က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အိမ္ရာအလံုးေပါင္း ၃၈၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ရာမ်ားအနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး/ကုသေရးဦးစီး ဌာန၊ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းႏွင့္ကုသေရးပိုင္းမွ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၂၉၄ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း၂၉၇၇ ခန္း)၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ  ၅၈ ခု (အိမ္ ခန္းေပါင္း ၁၆၂ ခန္း)၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာတစ္ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၆ ခန္း)၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအတြက္အိမ္ရာ ၂၇ ခု (အိမ္ခန္းေပါင္း ၄၀၀)၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာတစ္ခု (အိမ္ခန္းတစ္ခန္း) ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္မည့္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီ လုိေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳခြဲေ၀ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအေပၚမူတည္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ မွစက္တင္ဘာလ ဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ဦးစီးဌာနအသီးသီးက ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာနဲ႔ ၿပီးစီးမယ့္ခန္႔မွန္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာစာရင္းကို တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။  အခု ေျခာက္လကာလတို ဘ႑ာႏွစ္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၃၈၁ ခု ေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အိမ္ရာေတြကိုလည္း တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္း၊ ထုတ္ျပန္ထားေသာလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္မီ ေအာင္ Update ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၊ လူနာ၏မိသားစု၀င္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ မကူးစက္ေသာ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သင္ၾကားေရးအ ဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္ ခံမ်ားထားရွိေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို  သတင္းအခ်က္ ႏွစ္ (Year of Data and Information)၊ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ ခြဲေ၀သံုးစြဲ သည့္ႏွစ္ (Year of Budget)ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္သည့္ႏွစ္ (Year of Staff Housing) ဟု သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

July 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.