<

ယူေကႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံ့ပုိးမႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ရွိၿပီး လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရး ရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းခန္႔ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားဟုဆုိ

ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံ့ပိုးမႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ရိွၿပီး လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရး ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းခန္႔ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ယူေကအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ ေဒါက္တာ ျမသက္စုေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေနသည့္ သန္း ၁၃၀ အနက္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းနီးပါးကုိ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ယူေကအစုိးရက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လထဲမွာပဲ ေနာက္ ငါးႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ ၂၀၁၉ ကေန ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရန္ပုံေငြ ေနာက္ထပ္ ယူေက ေပါင္စတာလင္ ၉၇ သန္းကုိ ထပ္ၿပီး သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒါက ေနာက္ငါးႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ ယူေကရဲ႕ တကယ္ တမ္းက်ေတာ့ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သုံးေနတာက ေဒၚလာနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိ သန္း ၁၃၀ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ က်န္းမာေရးအတြက္ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒါက ႏွစ္စဥ္ အသုံးစရိတ္နဲ႔ ေျပာတာ။ ငါးႏွစ္အတြက္ ၉၇ သန္းဆုိတာ ေဒၚလာနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ၁၂၅ သန္းနီးပါးကုိ အခုရထားတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးရာတြင္ ခက္ခဲေဒသမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရရွိေစရန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးက႑တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ သုံးမ်ဳိး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(3MDG Fund) ႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး ကုသုိလ္ျဖစ္ ယုံမွတ္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕ (RGHRCT) တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး ငါးႏွစ္တာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ရရွိေရး ရန္ပုံေငြ (Access to Health Fund) ႏွင့္ ယူေက က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး ယူေကႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.