<

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၉၃ ခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာ၌ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္အဆုိ ၄၉ ခုႏွင့္ အတည္မျပဳသည့္အဆုိ ေလးခုရွိ

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၉၃ ခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာ၌ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္အဆုိ ၄၉ ခုႏွင့္ အတည္မျပဳသည့္အဆုိ ေလးခုရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပထမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၉၃ ခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၃၇ ခု၊ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ အဆုိ ၄၉ ခု၊ အတည္မျပဳခဲ့သည့္အဆုိေလးခု၊ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အဆုိ ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အဆုိ ၁၂ ခု၊ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ အဆုိ ၁၆ ခု၊ တတိယပုံမွန္အစည္းအ၀း၌ အဆုိေျခာက္ခု၊ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ ၁၁ ခု၊ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ အဆုိ ၂၃ ခု၊ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ အဆုိခုနစ္ခု၊ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ အဆုိကိုးခုႏွင့္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိကိုးခု စုစုေပါင္း အဆုိ ၉၃ ခု တင္သြင္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းအထိ ေမးခြန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကုိလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း စုစုေပါင္း ၂၄၉ ရက္အတြင္း ေမးခြန္းေျဖဆုိမႈေပါင္း ၆၀၀၅ ခုရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

July 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.