<

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ PMI ၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဆင့္ (၆) ေနရာအထိ ဆက္က်ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆုိးရြားစြာ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၌ ျမန္မာက ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index-၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) တြင္ ျမန္မာက ႏွစ္လဆက္တုိက္က်ဆင္း၍ ႏုိင္ငံေပါင္း ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ (၆) ေနရာအထိေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆုိး၀ါးစြာ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၅ ဒသမ ၇၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၆၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၂ ဒသမ ၉၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၃၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၂၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၅၀၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၅ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ေျခာက္သာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ေလး၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ေျခာက္ေနရာအထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ဆုိး၀ါးလာ၍ သြင္းကုန္မ်ားဆုိင္ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ပုိမုိျမင့္လာခဲ့သည္။ စစ္တမ္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ခုနစ္ႏုိင္ငံစလံုး ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈမွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားမွာ ဆက္လက္တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမ်ားမွာမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး ပထမဦးဆံုး က်ဆင္းလာၿပီး လက္က်န္ အလုပ္မ်ားပါ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ၅၀ ျဖစ္ၿပီး ေမလရွိ ၅၂ ဒသမ ၆ မွ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး PMI တန္ဖုိးမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ႏႈန္းသည္ ဇြန္လထဲတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ အားေပ်ာ့လာၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစၿပီး အားအေပ်ာ့ဆံုး တုိးတက္မႈႏႈန္းျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ႏႈန္းကုိ ထိခုိက္ေစခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ဆုိသည္။

ထုတ္လုပ္သူမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးက်ဆင္းမႈမွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်မႈ အရွိန္အဟုန္ သိသာစြာ က်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပလုိက္သည္။ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား က်ဆင္းလာမႈႏွင့္အတူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားရရွိမႈပါ နည္းလာေၾကာင္း အမ်ားစုက ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းမ်ား၏ ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ စစ္တမ္း၏ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမင္ခဲ့ရသည့္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီခဲ့ၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ေစ်းကစားခဲ့ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထည့္သြင္းကုန္တုိးျမႇင့္၀ယ္ယူရန္ လုိအပ္လာျခင္းတုိ႔က ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ သိသာစြာ ျမင့္မားလာေအာင္ တြန္းပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.