<

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းစက္သံုးဆီ တန္ခ်ိန္ငါးသန္းေက်ာ္အား သေဘၤာစင္းေရ ၄၂၄ စင္းျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ငါးသန္းေက်ာ္အား သေဘၤာစင္းေရ ၄၂၄ စင္းျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိပါသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ သီလ၀ါႏွင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ စက္သံုးဆီတင္သေဘၤာ ၄၂၄ စင္းျဖင့္ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ၅၆၄၂၀၂၂ တန္အား တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၆၈ စင္းျဖင့္ စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ၅၄၄၂၉၀၉ သန္းအား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမွာ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီနဲ႔ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းစက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ငါးသန္းေက်ာ္အား သေဘၤာစင္းေရ ၄၂၄ စင္းနဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ စက္သံုးဆီ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၂၉ စင္းျဖင့္ ၃၄၉၂၄၄တန္၊ ေမလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၃ စင္းျဖင့္ ၅၂၇၀၁၀ တန္၊ ဇြန္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၇ စင္းျဖင့္ ၄၃၅၅၆၇ တန္၊ ဇူလိုင္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၃ စင္းျဖင့္ ၄၃၆၁၇၂တန္၊ ၾသဂုတ္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၂၀ ျဖင့္ ၂၄၉၄၂၁ တန္၊ စက္တင္ဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၂၇ စင္းျဖင့္ ၃၃၁၂၅၀ တန္၊ ေအာက္တိုဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၅ စင္းျဖင့္ ၅၁၀၇၃၆ တန္၊ ႏို၀င္ဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၃ စင္းျဖင့္ ၄၆၉၇၃၇ တန္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၃ ျဖင့္ ၅၈၈၁၆၆ တန္၊ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၃ စင္းျဖင့္ ၆၁၆၀၇၆ တန္၊ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ၅၆၇၁၉၅ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ မတ္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၁ ျဖင့္ ၅၆၁၄၄၈ တန္ စုစုေပါင္း စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ၅၆၄၂၀၂၂ တန္အား တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ စက္သံုးဆီတင္သေဘၤာမ်ား အမ်ားဆံုးဆိုက္ကပ္သည့္ စက္သံုးဆီတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားမ်ားမွာ ျမတ္ေမတၱာမြန္၊ MPE၊ APEX၊ PUMA၊ Green Asia၊ OEA/NEA ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.