<

ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပ ေတာင္းခံျခင္း၊ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္မည္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လာမယ့္လႊတ္ေတာ္ Section ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒသံုးခုရွိမယ္။ အဲဒါက အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ၊ အခြန္အေကာက္ဥပေဒနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ။ ဒီသံုးခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေငြစာရင္းပူေပါင္း ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမယာဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကအားျဖင့္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမယာ၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြရွိပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၿပီးသြားၿပီ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေပးပို႔ထားတာရွိတယ္။ ဒါေတြကို အတည္ျပဳသြားဖို႔ရွိမွာပါ” ဟု ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေမ ၁၄ ရက္မွ ဇြန္ ၂၁ ရက္အထိ အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းလဲထားသည့္အတြက္ မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒေျခာက္ခု အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေလးခုကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ံုးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးေလးဦး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ကိစၥမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေမ ၁၄ ရက္မွ ဇြန္ ၂၀ ရက္အထိ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၉ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၂၄၅ ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ခု၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ခု အပါအ၀င္ အဆို ၁၃ ခု တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၇ ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ၁၄ ခု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကိုလည္း ဇြန္ ၁၄ ရက္မွ ဇြန္ ၂၀ ရက္ အထိ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.