<

ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဖာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ေဒၚလာ ၂၂ သန္း အထက္ကုန္က်မည့္ အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ၃၃ ကီလိုမီတာအထိ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္

ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္းတစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဖာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းအထက္ ကုန္က်မည့္ အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ၃၃ ကီလိုမီတာအထိ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းသည္ ကီလိုမီတာ ၈၀ အရွည္ရွိၿပီး ပဏာမတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းအထက္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃၃ ကီလိုမီတာအထိ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ ပထမလမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အငူေမာ္-ကိုးတန္ေကာက္ လမ္းပိုင္း (၂၁ ကီလိုမီတာ) အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိအငူေမာ္ဆိပ္ခံတံတားသည္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား အတင္အခ်ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးသံုးစင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတားသစ္အား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေအးရွားေ၀ါလ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိရသည္။ ယင္းသို႔ဆိပ္ခံတံတားအား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လြယ္ကူစြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုသည့္ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚ ႀကိဳဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အျခားေသာအလွဴရွင္ေတြ ပါ၀င္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဒီလမ္းအတြက္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး အျခားအလွဴရွင္ေတြလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႔ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚပါတယ္” ဟု ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအား လက္ရွိတြင္ လုပ္သားအင္အား ၁၂၃၁ ဦး၊ စက္ယႏၲရားအင္အား ၁၇၀ အထိ အသံုးျပဳကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးရန္ ေန႔ညေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အငူေမာ္-ေမာင္ေတာလမ္းသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အား ဆက္စပ္ေပးသည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးပါက စစ္ေတြမွ ေမာင္ေတာသို႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိသည္ မိုးရာသီကာလျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းေပၚတြင္ ေရမ၀ပ္ေစဘဲ လမ္းေအာက္ေျခမွ ေရစီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး လမ္းတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ ေျမာင္းမ်ားေဖာ္၍ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေဖာက္လုပ္ေနေၾကာင္း ေအးရွားေ၀ါလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိရသည္။

July 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.