<

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားသည့္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ ခ်ေပးမႈကုိ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းမွစ၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပန္လည္လက္ခံမည္

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားသည့္ သတၱဳတြင္း လုိင္စင္ခ်ေပးမႈကုိ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းမွစ၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပန္လည္လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္သက္က ဆုိသည္။

“သတၱဳတြင္း လုိင္စင္ေတြကုိ ဇူလုိင္ ၂၆ ကေနစၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမွာ ျဖစ္တယ္။ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈကေတာ့ ရပ္ထားလုိ႔မရဘူး။ ရပ္ထားရင္ သူမ်ားက ၀င္တူးမွာေလ။ လက္ရွိမွာ လုပ္ကြက္အသစ္ ခ်မေပးတာပဲ။ လုပ္ကြက္လုိင္စင္ ခ်ထားေပးတဲ့ သူေတြကေတာ့ တူးေနၾကတာေပါ့။ သက္တမ္းကုန္သြားရင္လည္း တုိးေပးတယ္။ လုပ္ကြက္အသစ္ လုိင္စင္ထုတ္မေပး တာကေတာ့ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ကတည္းက ပိတ္ထားတာ။ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမယ္။ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ လက္ခံမယ္။ လုိင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ အခ်ိန္ယူရဦးမွာေပါ့” ဟု ဦးေက်ာ္သက္က ေျပာၾကားသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားသည့္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၉၃ တြင္းရွိၿပီး အႀကီးစား ၁၄၈ တြင္း၊ အေသးစား ၇၈၅ တြင္း၊ စမ္းသပ္ ၃၂၃ တြင္း၊ စမ္းသပ္ျဖစ္ေျမာက္ ၂၃ တြင္း၊ လက္လုပ္လက္စား ၂၂ တြင္းႏွင့္ အေသးစားဆင့္တက္ ၉၂ တြင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးထားသည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၁၈ တြင္း၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၁ တြင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၅၇ တြင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သံုးတြင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂၁၈ တြင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၉၇ တြင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သုံးတြင္း၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေျခာက္တြင္း၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ တြင္း ၆၀၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ တြင္း ၄၅၀၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၅ တြင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေလးတြင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ၁၄၆ တြင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ၈၈ တြင္း၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၉၃ တြင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ သံုးတြင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ တစ္တြင္း ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္အခရေငြအားလုံး၏ သံုးရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သတၱဳက႑မွ ေကာက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ သတၱဳက႑မွ က်ပ္ ၉၈၅၈၃ သန္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သတၱဳက႑မွ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၈ ခုအား စာရင္းတုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတၱဳက႑မွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြ အားလုံး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ကို လႊမ္းျခံဳေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစုိးရသုိ႔ အခြန္ေငြ အနည္းဆုံး က်ပ္သန္း ၂၅၀ ႏွင့္ အထက္ ေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း EITI ၏ တတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အျခားသတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးသည္ က်ပ္ ၄၁၇၁၇၅ သန္းရွိေၾကာင္း၊ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ် ခဲ့ျခင္းသည္ က်ပ္၁၂၉၂၃ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားသတၱဳက႑ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖည့္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာအရ အစုိးရ၏ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားမႈအရပစၥည္း (In Kind) ျဖင့္ ရရွိေသာသတၱဳကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၅၇၆၈ သန္းရရွိၿပီး ယင္းသည္ အျခားသတၱဳက႑မွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြ စုစုေပါင္း၏ ၃၆ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားက ေပးသြင္းအခြန္အခမ်ားႏွင့္ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ား လက္ခံရရွိေသာ အခြန္အခမ်ား၏ အသားတင္ ကြာဟခ်က္သည္ ၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အသားတင္ ကြာဟခ်က္သည္ ၁ ဒသမ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.