<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္ ၃၇၁၅ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ အစီးေရ ၂၆၇၀ အထိရွိကာ တုိးတက္မႈႏႈန္းျမင့္မားေန

ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Mazda ၏ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၃၇၁၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မ်ားျပားခဲ့ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တုိးတက္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၃၉၄၄၂၁ စီး၊ ထုိင္းတြင္ ၃၁၆၂၉၉ စီး၊ မေလးရွားတြင္ ၁၈၂၂၂၉ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ၁၁၁၆၂၀ စီး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၈၀၆၈၁ စီး၊ စင္ကာပူတြင္ ၂၈၀၂၅ စီး၊ ျမန္မာတြင္ ၃၇၁၅ စီး၊ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ ၃၅၇၁ စီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကာလတူထက္  ပုိမုိေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၈၉၁ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၀၇၉ စီး၊ မတ္တြင္ ၂၉၆၂ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၃၇၁၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၇၉၇  စီး ပုိမုိေရာင္းႏိုင္ခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၉၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၁၆၈ စီး ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကားသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္အလုိက္တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏတုိးတက္မႈနည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏတုိးတက္မႈလည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ ငံေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ ကားသစ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး အာဆီယံေဒသတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ တုိးတက္ ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ထုိင္းက ၆၇၄၄၆၉ စီး၊ အင္ဒုိနီးရွားက ၄၄၆၈၅၅ စီး၊ မေလးရွားက ၁၉၈၀၅၃ စီး၊ ဗီယက္နမ္က ၆၅၉၇၇ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္က ၃၁၀၆၄ စီး၊ ျမန္မာက ၂၆၇၀ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားသစ္စီးေရမွာ ၄၉၃၀ စီးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၃၇၇၈ စီး ပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈပမာဏ ၃၂၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဇန္န၀ါရီ တြင္ ၆၁၀ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၇၇၇ စီး၊ မတ္တြင္ ၆၆၅ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၆၁၈ စီး တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၈၄၁ စီးပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၂၂၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.