<

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း ယေန႔ ျပဳလုပ္မည္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (ဇြန္ ၂၉) တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည္။

UPDJC ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္ႏိုင္လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိဳးတူ ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑တို႔ကိုအေျခခံ၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အခုေဆြးေႏြးတာေတြကေတာ့ UPDJC ကိုတင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို က႑ငါးခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ညီလာခံတုန္းက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ဆိုၿပီး က်န္ခဲ့တဲ့အထဲက အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို တင္ျပဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုရယ္။ ၿပီးေတာ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံတုန္းက က်န္ခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြပါ။ အဲဒီအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဆိုၿပီး အစုအဖြဲ႕သုံးခုကေန တင္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ UPDJC မွာ တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးက႑လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

လုံျခံဳေရးက႑တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ အရည္အခ်င္း၊ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ယခုညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လုံျခံဳေရးက႑လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးတာလွေဖက ေျပာၾကားသည္။

UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “UPDJC မွာ တင္ျပလိုက္လို႔ ဒီကိစၥ၊ ဒီကိစၥေတာ့ေဆြးေႏြးပါ။ ဒါေလးေတြကိုေတာ့ ခဏေလးထားလိုက္ပါ ဆိုရင္လည္း UPDJC ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ အခုေဆြးေႏြးလက္စေတြရွိတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ UPDJC က ဘာမ်ားေဆြးေႏြးခိုင္းမလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ အဲ့ဒီအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ တင္ျပမည့္ စာတမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးပါက ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို UPDJC သုိ႔ ျပန္တင္ျပကာ UPDJC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ညီလာခံအား တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ အနည္းဆုံးက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ထပ္ကာထပ္ကာေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ယခုမွသာ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား တရား၀င္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိစၥ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား သေဘာထားစုစည္းမႈ ရရွိထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ က်ား၊ မ တန္းတူေရး၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးကိစၥႏွင့္စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ညီလာခံမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳေသာ လံုျခံဳေရးက႑ကို စတင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.