<

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေမးျမန္းမႈနည္းေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ (OMI) ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေမးျမန္းမႈနည္းေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ (OMI) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ORCHID ဟုိတယ္၌ ဇြန္ ၂၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားတြင္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေမးခြန္းေမးျမန္းမႈေတြကုိ အေၾကာင္းအရာက႑ ခြဲျခားလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အေၾကာင္းအရာက႑ (၂၇) ခုအေပၚမွာ ေမးျမန္းထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေမးျမန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ အမ်ားဆုံး အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈ အနည္းဆုံးအေၾကာင္းအရာ အေနနဲ႔ေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုိမ်ဳိးမွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း အႀကိမ္မ်ား၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကုိ အေၾကာင္းအရာက႑အေနျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑တြင္ ေမးျမန္းမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ (OMI) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑ကုိ အမ်ားဆုံးေမးျမန္းသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းမႈမ်ားေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ (OMI) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွာ ဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေမးခြန္းေမးျမန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အမ်ားဆုံးေမးျမန္းတဲ့ က႑သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာက်ေတာ့ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အနည္းဆုံး အေၾကာင္းအရာေတြက ဘ႑ာေရးတုိ႔၊ စီးပြားေရးတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအးေက်ာ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑အျပင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ေမးျမန္းမႈမ်ားေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ မတ္ ၃၀ ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကုိ စုစုေပါင္း ၃၂ ရက္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ စုစုေပါင္း ၃၃ ရက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ စုစုေပါင္း ၂၂ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.