<

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းသုံးခုအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းယူထားၿပီး အရင္းေဒၚလာ ၂၃၁ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အတိုးေဒၚလာ ၄၁၈ သန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ထားကာ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေန

ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ဆန္းထူးေအာင္)

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းသုံးခုအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းယူထားၿပီး အရင္း ၂၃၁ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အတုိး ၄၁၈ သန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ထားေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ EITI ၏ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ေခ်းရလဲဆုိေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းက အေမရိကန္ ဆန္ရွင္ရွိလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းလုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေန အတုိး ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ သက္တမ္း ၃၀ နဲ႔ ေခ်းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ (Alternate member-Goverment) ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းယူထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရတနာ-ရန္ကုန္ ၂၄ လက္မပုိက္လုိင္း ျပည္တြင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းအတြက္ ၂၄၃ ဒသမ ၅၅၈ သန္း၊ အရင္းဆပ္ေငြ ၄၀ ဒသမ ၉၄၁ သန္း၊ အတုိးဆပ္ေငြ ၇၁ ဒသမ ၁၃၄ သန္း၊ ဆပ္ရန္က်န္ေငြ ၂၀၂ ဒသမ ၆၁၇ သန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းႏွင့္ ေရႊကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြ ၅၅၉ ဒသမ ၈၆၅ သန္း၊ အရင္းဆပ္ေငြ ၇၇ ဒသမ ၂၅၃ သန္း၊ အတုိးဆပ္ေငြ ၁၃၀ ဒသမ ၁၈၇ သန္း၊ ဆပ္ရန္က်န္ေငြ ၄၈၂ ဒသမ ၆၁၂ သန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံစိမ္းပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းေခ်းေငြ ၈၅၁ ဒသမ ၀၃၁ သန္း၊ အရင္းဆပ္ေငြ ၁၁၂ ဒသမ ၈၅၄ သန္း၊ အတုိးဆပ္ေငြ ၂၁၆ ဒသမ ၈၈၇သန္း၊ ဆပ္ရန္က်န္ေငြ ၇၃၈ ဒသမ ၁၇၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာ-ရန္ကုန္ ၂၄ လက္မပုိက္လုိင္း ျပည္တြင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းအတြက္ အတုိးစတင္ဆပ္ရသည့္ ႏွစ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းႏွင့္ ေရႊကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ အတုိးစတင္ဆပ္ရသည့္ႏွစ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္မွျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံစိမ္းပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းအတြက္ အတုိးဆပ္ရသည့္ႏွစ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ၿပီး ၂၀၃၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑မွ အစီရင္ခံစာပါ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္အခရေငြအားလုံး၏ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကမွ ေကာက္ခံရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.