<

လူသုံးႏွင့္ အိမ္သုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မည္

လူသုံးႏွင့္ အိမ္သုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပန္ရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ႐ုံးမွ သိရသည္။

“ကုန္စည္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုန္စည္မ်ားဆုိတာ လူသုံးနဲ႔ အိမ္သုံးကုန္ပစၥည္းေတြကို ဒီအမိန္႔နဲ႔ ေၾကာ္ျငာၿပီး ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ။ မၾကာခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဓိကက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကုန္စည္မ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္စည္ေတြ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ရာမွာ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူေတြ ပုိမုိအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အရည္အေသြးပုိင္းကုိ ပုိမုိဂ႐ုစုိက္လာၿပီး တန္ဖုိးျမင့္ ထုတ္ကုန္ေတြ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက တျခားဘာသာ နဲ႔ ႐ိုက္ႏွိက္တဲ့ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္စည္ေတြကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူရာမွာ ပုိမုိ ထိေရာက္ေစတဲ့အျပင္ သုံးစဲြပုံေတြကုိ ျမန္မာလုိ သိရေတာ့ အႏၲရာယ္ကင္းေစႏုိင္တယ္” ဟု စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ႐ုံး အဖဲြ႕တာ၀န္ခံ၊ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစုိးေအာင္က ဆိုသည္။

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ၏ အခန္း(၇) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္ အခန္းမွ ပုဒ္မ ၈ (ဃ) တြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မွစ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ ကုန္စည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လူသုံးႏွင့္ အိမ္သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစဲြပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာ တဲြလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပန္ရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လုိက္နာျခင္းမရွိပါက ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက သတိေပးျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္စည္ကုိ ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအား ကာလ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းေစျခင္း၊ စားသုံးသူတုိ႔အား ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ယာယီ ပိတ္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျမဲပိတ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.