<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအားလုံးေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ေနရာတုိင္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွသာ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၸ၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထပ္မံရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ညီလာခံ သဘာပတိ ေျပာၾကား

NLD ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာညီလာခံတြင္ သဘာပတိ ဦးညီပု အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္)

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအားလုံး ေရြးခ်ယ္ခံရန္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ေနရာတုိင္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွသာ ၂၀၂၀ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထပ္မံ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD ) ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံ၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးညီပု (ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္) က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Convention Center (MCC) ခန္းမ၌ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ပါတီညီလာခံတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးညီပုက မိန္႔ခြန္း ေျပာရာ၌ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပါတီတစ္ခု၏ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံသည္ ပါတီ၏အသက္ျဖစ္သလုိ အဓိကအက်ဆုံးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုညီလာခံက်င္းပ ေနသည့္ ကာလသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္း တာ၀န္ေပးထားသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ က်န္ရွိေနသည့္ အစုိးရသက္တမ္းကာလအတြက္ ဆက္လက္၍ တာ၀န္ေက်ေက် ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရဦးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း လစ္လပ္ေနရာအားလုံးကုိ အေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာတုိင္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အားလုံးညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထပ္မံရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာပါတီ ညီလာခံကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

“ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ပါတီအင္အား ေတာင့္တင္းခုိင္မာေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကုိယ္ကုိယ္သုံးသပ္ျခင္း၊ မိမိအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ေလးစားမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈတုိ႔ ႏွင့္ ဆက္လက္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သမုိင္းအစဥ္အလာ ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖုိးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပုိမုိျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရ မွာျဖစ္သလုိ တစ္ဖက္တြင္လည္း ပါတီ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ာအေပၚ အ ခ်င္းခ်င္း အျမင္မတူ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ပါတီ၏အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈဦးထိပ္ပန္ဆင္လ်က္ ေဆာင္ ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ညီလာခံသဘာပတိ ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆက္လက္၍ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ၊ မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆုိပါက အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာလိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပါတီ၊ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ က႑ႀကီးသုံးရပ္ကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎က႑သုံးရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားယုံၾကည္မႈႏွင့္  ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားလည္း ျပည့္၀လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံသဘာပတိ ဦးညီပုက ဆုိသည္။

June 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.