<

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္တုိက္က်ဆင္းေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ပတ္အတြင္း ၂၄ က်ပ္ ျမင့္တက္ကာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၅ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာ

ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးဆက္တုိက္ က်ဆင္းေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းတစ္ပတ္အတြင္း ၂၄ က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၅ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ FED ဥကၠ႒ ပါ၀ဲလ္၏ အေမရိကန္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၌ လာမည့္ကာလအတြင္း အတုိးႏႈန္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ထားမည့္ အလားအလာကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ျပန္ေပၚႏႈန္း Yield မ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၁၁ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ အလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္သည္ အျပည့္အ၀ ေကာင္းမြန္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ အားေကာင္းေနသည့္ စီးပြားေရးအတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေျခအေနႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းအေနအထား မွ်ေျချဖစ္ရန္အတြက္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္မည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ပါ၀ဲလ္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီလတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လတြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၇၁ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၇၃ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၅၈၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၁၁ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ ဒသမ ၅က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ျဖစ္သည္။

June 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.