<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သမာသမတ္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ရျခင္းမရွိဟု ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) အေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားကို တရား စြဲဆိုရန္ႏွင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အာမခံထားေသာ္လည္း ယံုၾကည္ရမႈ သို႔မဟုတ္ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပင္ ကိုက္ညီရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၀င္ေရာက္ခြင့္ကို အဆက္မျပတ္ ျငင္းဆိုမႈေတြေၾကာင့္ OHCHR၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႕ေတြက အေ၀းေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ဇိရာအက္ဟူစိန္က ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ေနာက္ဆံုးအေနအထား အစီရင္ခံမႈ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံစဥ္အတြင္း လက္ေတြ႕ ေျမျပင္၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေနအထားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

“နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာပါ စာသားအရ ျမန္မာအစိုးရဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ UNDP ၊ UNHCR တို႔နဲ႔ သေဘာတူထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေတြက လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေတြ မရွိဘဲ ျပန္လည္လက္ခံတာေတြကို မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဇိရာအက္အယ္ဟူစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; The Daily Star

June 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.