<

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းအားရွိမႈအျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ႏွင္ အေျခခံမူခုနစ္ရပ္ျဖင့္ လယ္ယာက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္

ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းအားရွိမႈအျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ႏွင့္ အေျခခံမူ ခုနစ္ရပ္ျဖင့္ လယ္ယာက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ Agricultural Development Strategy (ADS) သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္၀ဖူလႈံၿပီး အထြက္ႏႈန္းျမင့္မား၍ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ကာ ေက်းလက္ေန လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ တိုးတက္မႈကို (၁) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ (၂) ထုတ္လုပ္မႈ၊ (၃) ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းအားရွိမႈစသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖင့္ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီမဟာဗ်ဴဟာမွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အဲဒီမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုရဲ႕ေအာက္က အေျခခံအုတ္ျမစ္ကေတာ့ျဖင့္ အစိုးရရယ္၊ ပုဂၢလိကရယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားၾကားမွာ ေရရွည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံုးပြင့္ဆုိင္၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚကေနၿပီးေတာ့ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုမွာ တစ္ခုကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ မ႑ိဳင္ႏွစ္ကေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ မ႑ိဳင္သံုးကေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ စြမ္းအားေကာင္းေရးဆိုတဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီဟာေတြအားလံုးရဲ႕ ေခါင္မိုးကေတာ့ အနာဂတ္လားရာ အျမင္အေနနဲ႔ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အာဟာရဓာတ္ျပည့္၀ဖူလံုၿပီး အထြက္ႏႈန္းျမင့္မား၍ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေက်းလက္ေန လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးဆိုတာကို Vision အေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္” ဟု မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕မွ အမ်ဳိးသားအတုိင္ပင္ခံ ဦးစံသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္လာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိကအေရးပါသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရ-ေတာင္သူလယ္သမား-ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္တို႔ကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.