<

ပညာေရးက႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၿပီးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ပညာေရးက႑ာအလုိက္ ဥပေဒမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ၿပီးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေအာင္ေျမသာစံ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုက အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ထြက္ၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီကမွ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကပညာေရး ဥပေဒ ဒါေတြလာမွာေပါ့။ ေလာေလာဆယ္မွာ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ။ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ မၾကာခင္ အခ်ိန္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒအားလုံးက ဆက္တိုက္ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ က႑အလုိက္ ဥပေဒေတြ ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြင္းမွာ ၿပီးႏုိင္ပါတယ္။ မၿပီးလုိ႔လည္း မရဘူး။ ၿပီးေအာင္ႀကိဳးစား ၾကရမွာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရး က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသစ္ခ်မွတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ပညာေရး က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လတာကာလ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ) အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒသည္ ေယဘုယ်လမ္းညႊန္ေျမပုံ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကသာ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ညႊန္ျပမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ က႑အလိုက္ ဥပေဒမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အဆုံးအျဖတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား (အေျခခံပညာ ဆရာမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လမ္းသြယ္မ်ား သတ္မွတ္ေရး၊ ဆရာအတတ္ပညာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တကၠသုိလ္ပဋိညာဥ္ စာတမ္းမ်ား ေရးဆဲြေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး) ရွိရာ ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အသစ္ခ်မွတ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ေပၚထြက္လာရန္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးက႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ၊  အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ပညာေရးဥပေဒတစ္ခု ထြက္ေပၚရန္အတြက္ လူတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး အားလုံးပူးေပါင္းမွသာ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းျဖစ္၍ ေျပာသည့္အခ်က္ မပါသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေနပါက ဥပေဒတစ္ခုထြက္ရန္ ၾကာသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

 

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.