<

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိေစႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာ ေဖာ္ျပ

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိေစႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာ Global Times ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (ACMECS) ကို တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကေမၻာဒီယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔အၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္ က်ဥ္ေျမာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးခိုင္မာမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ထိုစဥ္ကသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ (အထူးသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၌) ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားပါက မူ၀ါဒ အဆက္မျပတ္ေရးႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစုိက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးက ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကေသာ္လည္း ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ သေဘာတူညီ ထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည့္အစံု အတည္ျပဳၿပီးသား စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစဥ္အလာကို ဆန္႔က်င္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

စီမံကိန္းကို ေရရွည္ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈအေပၚ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ရွိသည္ဟုလည္း Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဦး၀င္းျမင့္၏ ခရီးစဥ္မွေန၍ ထူးျခားေသာသတင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ စီမံကိန္းကိစၥအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ စီမံကိန္းျပန္လည္ စတင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

June 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.