<

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံသည့္စနစ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြမွာ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ၂၄၁၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာ၌ ပိုမိုတင္ျပျခင္း၊ ေတာင္းခံထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း သံုးစြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေျပာဆိုခံရသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ သံုးစြဲမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ လာမည့္ ၂၀၂၂ ႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ရန္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ၿပီးဆံုးကာ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ အတြက္ ဒုတိယငါးႏွစ္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.