<

ဧၿပီႏွင့္ေမ ႏွစ္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းတင္ပို႔ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းေလ်ာ့နည္းကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း ပဲေစ်းဆက္တိုက္က်ဆင္း

အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတ္ပဲမ်ား ႏုတ္သိမ္းေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ေမႏွစ္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းတင္ပို႔ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဇြန္လမွစတင္ၿပီး ပဲေစ်းဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစုံျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီႏွင့္ ေမလ) တြင္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၂၉ သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း၊ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္း ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲအမ်ားဆုံးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ပါကစၥတန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး ပဲတင္ပို႔မႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပဲအမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ ပဲအမ်ားဆုံးစားသုံးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပမွ ပဲအမ်ားဆုံးတင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဲစင္းငုံတင္သြင္းမႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈတစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္းကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပဲတင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္  G to G သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပဲဆက္လက္တင္ပို႔ ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅သိန္း၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္း တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈမွရေငြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ေမ ၄ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၂၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီးေၾက ညာခ်က္ထြက္ၿပီး တစ္လ၀န္းက်င္အၾကာ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၃၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေမ ၄ ရက္ႏွင့္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မတ္ပဲ (FAQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္က်ပ္ ၁၆၁၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ ၅၀၉၀၀၀က်ပ္ ၊ မတ္ပဲ (SQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ ၆၆၁၀၀၀ က်ပ္၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၄၀၀၀ ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္  မတ္ပဲ (FAQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ ၄၉၆၉၀၀၀က်ပ္ ၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ ၆၆၂၀၀၀ က်ပ္အထိ ပဲေစ်းဆက္တိုက္က်ဆင္းေနေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.