<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္ပို႔ရန္အတြက္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ေဆြးေႏြး

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အဓိကထားသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး အတိုင္ပင္ခံအစည္းအေ၀းကို ဇြန္ ၉ ရက္က အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ျပန္ပို႔ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ျပည္တြင္းစံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ကိစၥပါသည့္ ရွားရွားပါးပါး ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အိႏၵိယကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္း၀န္ ဗီေဂ်းဂိုခါလီက ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူက ဦးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္အဆင့္ လာေရာက္မႈမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သံတမန္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအ၀င္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး အတုိင္းအတာ အျပည့္အစံုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

‘‘သူတို႔ဟာ အျပန္အလွန္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ ေဒသတြင္းကိစၥေတြနဲ႔ ကမၻာ့ေရးရာ ကိစၥေတြကိုလည္း အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္’’ ဟု အိႏၵိယအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

အိႏၵိယ၌ ရွိေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္သည္ အိႏၵိယၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆူရွမာဆာ၀ါရာသည္ လြန္ခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရွိစဥ္အတြင္း နယ္နိမိတ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ျပန္ပို႔ေရးအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေနအထားတို႔အျပင္ အိႏၵိယက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေရး၊ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခုအစည္းအေ၀းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.