<

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားအက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုတည္းကုိ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရးကုိ ေရွး႐ႈေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပေနပံုအား ဇြန္ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Multi purpose Terminal ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြား အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုတည္းကုိ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရးကုိ ေရွး႐ႈ ေလ့လာ သံုးသပ္ရန္ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ဇြန္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၄၂ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က ေပးပုိ႔ထားေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multi purpose Termnial ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခု ဆိပ္ကမ္းအသစ္ေတြ ေဆာက္မယ့္ေနရာကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ အႀကီးဆံုးေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားအက်ဳိးအျမတ္ တစ္ခုတည္းကုိသာ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ ထိပါးႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရး ကုိေရွး႐ႈၿပီးေတာ့ ေလ့လာသံုးသပ္ေပးဖုိ႔ တင္ျပရင္းနဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြလုပ္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပသင့္ပါတယ္”  ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းကုိပင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည္ကုိ ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွာ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ဆက္စပ္စီးပြားဇုန္အတြက္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ျဖစ္၍ စီမံကိန္းသာ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ပါက ျမန္မာဘက္က အေၾကြး မဆပ္ႏုိင္ဘဲ တ႐ုတ္ပုိင္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြရဲ႕ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလား။ Lone ေခ်းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလား။ အတုိးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္လဲ။ BOT လား၊ PPP လား ဆုိတာကုိ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြကုိ အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီစီမံကိန္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ အဆုိးရြားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိလည္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးရန္လုိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႕ OECD ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိလည္း လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဘက္စံုသံုးသပ္ ဆိပ္ကမ္းအစား Oil Terminal သီးသန္႔အျဖစ္ အရင္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ EIA၊ SIA အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရခ်ဳိရရွိမႈ၊ စြမ္းအင္ရရွိရန္တုိ႔ကုိ အေလးထား စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္ပပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕က ဇြန္ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၄၀ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေအာင္က ရွင္းလင္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

June 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.