<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ ဂါလန္ ၅၃ သန္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လံုေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနဟု ဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ႏုိင္မႈ ဂါလန္ ၅၃ သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း (၄၀ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ အျခား ျပည္ပပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနရၿပီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕စာရင္းဇယားအရ တရား၀င္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈမွာ ဂါလန္ ၅၃ ဒသမ ၆၇၁ သန္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ စက္သံုးဆီအတြက္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လံုေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနေသးတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္စက သက္သာေစေရးအတြက္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးဟာလည္း အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား မျပည့္၀ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ငါးဘီလ်ံခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ Export Oriented ျဖစ္လာေစေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စက္သံုးဆီ အစရွိသည့္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဓလူးေက်းရြာအၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ Multipurpose Terminal ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁၀၅၃ ဧကခန္႔ကုိ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆိပ္ကမ္းသစ္သည္ ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တင္ပုိ႔ ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ စားသံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ လုိအပ္သည့္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း စသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းကုိးခုျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သေဘၤာ ၄၆ စင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀င္ေရာက္ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၆ စီးႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ အစင္း ၂၀ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကုန္သြယ္ သေဘၤာလုိင္းေပါင္း ၂၀ မွ သေဘၤာ ၄၆ စီးသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကုိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး စကၤာပူူ၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ကုန္သြယ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုေသးငယ္ၿပီး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

June 8, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.