<

ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမႈမရွိဟု သံသယရွိပါက ဆုိင္ရွိစံခြက္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး အျခင္အတြယ္ မျပည့္၀ေၾကာင္း တုိင္ၾကားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမႈမရွိဟု သံသယရွိပါက ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ဆုိင္ရွိစံခြက္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး အျခင္အတြယ္ မျပည့္၀ေၾကာင္း တုိင္ၾကားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဂၢလိက တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သည့္ ဆက္သုံးဆီမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈဆုိင္ေပါင္း ၆၀ ဆုိင္၊ Mobile Fuel Lab ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈဆုိင္ေပါင္း ၁၉၆ ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရည္အေသြး မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္ ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္ စုစုေပါင္း ၆၆ ဆုိင္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ကာလသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ပိတ္သိမ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စက္သုံးဆီ ၀ယ္ယူသုံးစြဲသည့္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ စက္သုံးဆီ အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမွန္ကန္မႈ မရွိဟု သံသယရွိပါက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ထားရွိရသည့္ လီတာ ၂၀ စံခြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေလးဂါလန္စံခြက္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ စက္သုံးဆီ အျခင္အတြယ္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးတုိင္ၾကားသျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စက္သုံးဆီ ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူ ျပည္သူလူထုမွ စံခြက္ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး တုိင္ၾကားသျဖင့္ အျခင္အတြယ္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့၍ ျပည္သူမ်ား ဓာတ္အားျပန္လည္ရရွိရန္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ခံျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနကပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမ ၂၈၊ ၂၉ ရက္က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ားႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၂၈၇၂၀၀၀ က်ပ္၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၈၉၃၄၅၅၀ က်ပ္၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၅၀၆၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၆၁၇၀၀၀၀၀ က်ပ္ စုစုေပါင္း ၃၄၄၂၃၆၅၅၀ က်ပ္ တန္ဖုိးပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ အျမန္ျပင္ဆင္၍ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ဓာတ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္စရိတ္ ၂၇၂၉၇၅၅၅၀ က်ပ္ အကုန္က်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲရာတြင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ သုံးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက အျမန္ဆုံး ဓာတ္အားျပန္လည္ေပးႏိုင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.