<

ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္မႈက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိ

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသီဟေဇာ္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္မႈက႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအရ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေျခာက္ဘီလ်ံအထိရရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိကာလသည္ ၾကားကာလေျခာက္လျဖစ္သည့္အတြက္ သံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၉၃ ဒသမ ၃၅၆ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္(၇/ ၂၀၁၈)အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခု၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၉၇ ဒသမ ၁၃၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၈ ဒသမ ၀၅၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅ ဒသမ ၃၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ခဲ့မႈ အေျခအေနမွာ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးစီမံခ်က္ (FDIPP) ၏ ကာလလတ္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္အား ေက်ာ္လြန္၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ခြင့္ျပဳမႈ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိလည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳရာ၌ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဦးစားေပးက႑ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စက္မႈက႑တြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈက႑တြင္ ၂၂ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၁၇ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ အမ်ားဆံုး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၁၅ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၱ အမ်ားဆံုးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑တြင္ ၇ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပဥၥမ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုးတည္ရွိရာေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအမ်ားရရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာကို ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

June 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.