<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ ၁၄၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ယခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပေပးရန္အဆုိ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ YBS ယာဥ္စီးနင္းရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က  City Bank ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားသည့္ က်ပ္ ၁၄၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ယခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္  တင္ျပေဆြးေႏြးရန္အဆုိကုိ ဇြန္ ၄ ရက္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၃၉ ရက္ေျမာက္ေန႔)တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း (၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာရန္ပံုေငြတြင္ City Bank ၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ ၆၄ ဘီလ်ံကို လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ျခင္းအတြက္ ၇၀ ဘီလ်ံကုိလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၇၇၄၈ ဒသ မ ၃၀၁ သန္းကုိလည္း ေကာင္းလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္ျပည့္အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအဖဲြ႕၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားနဲ႔ ျပင္ပစာရင္း စစ္အဖဲြ႕၏ စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံပါ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားကုိစုစည္း၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပပါမယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (က) (ဂ)ႏွင့္ (ဇ) ႏွင့္အညီ စစ္ေဆးရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္း တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားအနက္ စနစ္က် စက္မႈလယ္ယာေျမေပၚထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ထားသျဖင့္ အျပည့္အစံုစစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း၊  အဆုိရွင္တင္သြင္းထားသည့္ က်န္ရွိေသာအခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၅ (ဇ) အရေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသမီ အတတ္ႏုိင္ဆံုးတင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲြ႕၏ စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕မွ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ၆၄ ဘီလ်ံနဲ႔ ၇၀ ဘီလ်ံကုိ ဘာေၾကာင့္ ေမးရတာလဲဆုိရင္ ဒါေတြက ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြထဲက ေပးထားတာ ဘတ္ဂ်က္ရန္ေငြဆုိတာ အမ်ားပိုင္ပုိက္ဆံေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီအမ်ားျပည္သူရဲ႕ ပုိက္ဆံေတြျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကေနခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ စာရင္းစစ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာလည္း စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

June 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.