<

လုပ္သား အမ်ားအျပားလိုအပ္ေသာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အရည္အေသြးျမင့္အလုပ္မ်ားဖန္တီးရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ဟုဆို

လုပ္သားအမ်ားအျပားလိုအပ္ေသာ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာ့တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အရည္အေသြးျမင့္အလုပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ Myanmar’s Future Jobs: Embracing Modernity အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ေျခရာေကာက္ေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားရွိေစရန္၊ လံုေလာက္ေသာ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားရွိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒမ်ား ခိုင္မာေစရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းမွ သြင္းအားစုေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တင္ပို႔သူမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ ထြင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ရင္းျမစ္ျဖစ္႐ံုသာမက အဆိုပါျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္ပါက ထုတ္ကုန္စြမ္းအား တိုးတက္ေစႏုိင္သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ က႑မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆို ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေထာက္ပို႔သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားမွ အသိပညာလႊဲေျပာငး္ရယူမႈမ်ားကို အျမင့္မားဆံုး ရရွိရန္အတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမို အားေကာင္းေစရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေစႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ မရရွိႏိုင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သံုးသန္းခန္႔အထိ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ အသားတင္ ျပည္ပေျပာင္းေရႊ႕မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွသည္ စာအေရးအသားအထိ ကြၽမ္းက်င္မႈေပါင္းစံုတြင္ ကြာဟေနသည္ဟု အလုပ္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အထိ အလုပ္သမားမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အလယ္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအထက္ ပညာသင္ၾကားဖူးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

June 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.