<

ေမလအထိ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအတြက္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တုိိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃၄ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) အရ  ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀ ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းေလးခုရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၅၉ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၂၂၉၉၃ ဒသမ ၉၀၂ သန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၄၆၄ ခုကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွာ ဟိုတယ္ က႑တစ္ခုႏွင့္ စက္မႈက႑ကိုးခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၄ ခု၊ ေဒၚလာ ၁၁၈ ဒသမ ၃၂၈ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၅၈၇၇၉ ဒသမ ၅၉၉ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁၉ ဒသမ ၄၇၆ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၆၆၇၈၇၀ ဒသမ ၅၉၉ သန္း ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၆၉၉၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိ ၿပီး အျခားက႑၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမာလာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ပါက  စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၇ ဒသမ ၃၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ စုစုေပါင္း၏ ၂၆ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၂၅ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။

 

 

June 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.