<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ လအတန္ၾကာ အျငင္းပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ အာမခံခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါ လီ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကို လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈဟု အမည္တပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ယင္းသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ဒုကၡသည္ မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအထိ ဒုကၡသည္ ဒါဇင္အနည္းငယ္မွ်သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီး အမ်ားစုက ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရေရးကို ေတာင္းဆုိေနၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမျပင္အေနအထားမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာေရးအတြက္ အသင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေမ ၃၁ ရက္သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းသည္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအား  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း  ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳေတာ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ မူရင္းေနရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္တြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီကို ေျမျပင္ အေျခအေနရပ္မ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းခြင့္ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္းဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ အတုိင္းအတာကို ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ယခုသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းသည္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရးကို ျမန္မာအစိုးရက တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျငင္းဆုိခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရပ္တန္႔သြားေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW)  ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သုေတသနမွဴး ရစ္ခ်္ေ၀ယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဖြင့္ေပးဖုိ႔ ဆႏၵရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစိုးရက ေဖာ္မျပႏိုင္ဘူးဆုိရင္ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ေရးထားတဲ့စကၠဴေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ရစ္ခ်္ေ၀ယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA ၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ARSA ဟူသည္မွာ ၾသဂုတ္လအတြင္းက တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အဖြဲ႕ကို ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ယန္ဟီးလီကိုပါ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ အားလံုးနီးပါးကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) သည္ ၎အေပၚ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု ဆုိကာ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ICC က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အားလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္အသစ္ ခရစၥတင္းရွာရနာဘာဂန္နာသည္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ပထမဆံုးအျဖစ္ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref; AFP

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.