<

ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဂ်ပန္က Retail ေတြ လာဖို႔ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထိုင္းကလည္း စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒီမွာ ၀င္ေရာက္ခ်င္ေနၾကတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ်တရန္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပုိမုိရရွိရန္စသည္ တုိ႔ကုိရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္း ခ်ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိက်င့္သံုး၍ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၂၅/၂၀၁၈) ကုိ ေမ ၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားအၾကား မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တုိးတက္ေစျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပုိမုိရရွိလာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ နည္းပညာမ်ား တုိးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ပုိမုိရရွိ၍ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔မွစ၍ ျပည္တြင္းတြင္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ႏုိင္ငံျခားသား အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမဆုိ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

 

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.