<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေ၀ဖန္

ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)  တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၃၅ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း (၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာရန္ပံုေငြတြင္ City Bank ၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ ၆၄ ဘီလ်ံကိုလည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း အတြက္ ၇၀ ဘီလ်ံကုိလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၇၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္း ကုိလည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးရန္ရွင္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီ အထူးအက္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က အေျခအေနကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပဲရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ ဥပေဒအားလုံးရဲ႕ အေျခခံ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈၊ ၁၈၉ မွာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဇယား ၂ ပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ဦးရန္ရွင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ေငြေၾကးမ်ားကုိ တာ၀န္ခံ တင္ျပေတာင္းခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေနၿပီး စီးပြားေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရန္ရွင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Yangon Metropolitan Development Public Co., Ltd. အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီထူေထာင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၆၄ ဘီလ်ံကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ကုိလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၇၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္းကုိလည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္သြင္းခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္မွာ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေငြေတြဟာ ျပည္သူထံမွရရွိတဲ့ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ကုိယ္စား လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးရျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသြားရန္ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီ အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.