<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲမည္

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြရသံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းတစ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၂၉ ရက္ကျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွ သတင္းရရွိသည္။

ေမ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ “မႏၲေလးေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ ပံုေငြတြင္ပါ၀င္ေသာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးခန္႔မွန္းေျခေေငြစာရင္းကို တင္သြင္းခဲ့ရာ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဘ႑ာေငြစာရင္းမ်ားအနက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၁၀၁၉၇၉ ဒသမ ၁၈၀ ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖတ္ေတာက္ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ရာ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀၊ ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀၀၊ သဘာ၀ေဘးကူညီပံ့ပုိးႏုိင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀၊ အားကစားက႑အတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္  က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း၂၃၄၆၉ ဒသမ ၁၈၀ လ်ာထားေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေပၚ လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၅ လမ္းႏွင့္ျပင္ဦးလြင္ ရထားလမ္းဆံုအနီး၌ ေရဆုိးထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ က်ပ္သိန္း ၈၅၀၀၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)ေရဆုိးထုတ္ စက္႐ံုေဇာင္းကေလာအနီးတြင္ ေရဆုိးထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ က်ပ္သိန္း ၃၇၁၀၊ မဂၤလာေျမာင္းအတြင္း ေရထိန္းတံခါးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေရ၀င္ရပ္ကြက္မ်ား ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရပုိထုတ္ေျမာင္းငယ္မ်ားတြင္ ေရတံခါးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၈၀၀ စသည့္အသီးသီး ျပန္လည္သံုးစြဲသြားရန္ လ်ာထားခ်က္အဆုိကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမွ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူ လက္ခံခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ခန္႔မွန္႔ေျခေေငြစာရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဌာနအသီးသီးမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားအနက္ စြန္ရဲအင္းသဲႏုန္း ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္ ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ ေတာင္းခံလာမႈကုိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကလည္း အဆိုပါစြန္ရဲအင္းျပန္လည္တူးေဖာ္ ရန္ေငြေတာင္းခံလာမႈကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားမွ လက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.