<

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ ထြက္ေပၚလာရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ညႇိႏႈိင္းထားၿပီး မၾကာမီျပ႒ာန္းမည္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္ထြက္ေပၚလာရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီျပ႒ာန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္ မရွိသည့္ကေလးငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး  အရြယ္မတိုင္မီ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ေစခုိင္းခံရျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေျခမ်ားေနေၾကာင္း ယူနီဆက္(ဖ္)မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္  ၁ ဒသမ ၆ သန္း (ကေလး ၁၀ ဦးတြင္ သံုးဦး) မွာ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္မရွိဘဲ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မိသားစုမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိဘႏွင့္ အတူမေနရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္တိုင္းနီးပါးသည္ ေမြးဖြားမႈမွတ္ပံုတင္ရွိၾကၿပီး ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ ေမြးစာရင္းလက္မွတ္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ယူနီဆက္ (ဖ္) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ ဥေရာပ သမဂၢရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းစီမံခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကေလးသူ ငယ္ဥပေဒကို လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ကေလးသူငယ္မႈခင္းကို သီးျခားစစ္ေဆး စီရင္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ကေလးသူငယ္၏ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူ၍ ဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.