<

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တစ္ႏွစ္ျပန္လည္စမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ယခင္ထက္ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ ထပ္မံလည္ပတ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံမ်ားကလက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ထုတ္ျပန္

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – စည္သာ)

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းအား တစ္ႏွစ္ျပန္လည္စမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ၂၂ ႏွစ္ၾကာ ထပ္မံ၍ လည္ပတ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံမ်ား၏ ေရရွည္က်န္းမာ ေရးျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာဖြယ္သာရွိၿပီး ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက လက္မခံေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တီက်စ္စီမံကိန္း ဆက္လက္လည္ပတ္ပါက ပိုမိုးဆိုးရြားမည့္အေျခအေနကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဒသခံလူထု ဒုကၡထပ္မေရာက္ေစရန္ႏွင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအား ဆက္လက္ လည္ပတ္မႈမျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တီက်စ္စက္႐ံု တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈျပဳလုပ္ရာမွ စက္႐ံုလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ စက္သံႏွင့္ေက်ာက္ မီးေသြးေပါက္ကြဲသည့္ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ ေဒသေနလူထူမ်ားမွာ ေန႔ဘက္ပင္ပန္းစြာ ျခံအလုပ္လုပ္ၿပီး အနားယူ အိပ္စက္ရန္အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ညဘက္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္မႈမ်ား မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တီက်စ္ေဒသတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ယခင္ထက္ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွလည္း  တီက်စ္ေဒသတြင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးရြားေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ပံုမွန္သဘာ၀ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟုသာ အေၾကာင္းျပ ေျပာဆိုေနသည္ကို ၾကားသိရသည္။ အိမ္တိုင္းလိုလို ေမြးျမဴၾကသည့္ ၾကက္ကဲ့သို႔ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားမွာလည္း ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေရာဂါလကၡဏမ်ား ေတြ႕ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေရအရင္းအျမစ္သည္လည္း မုိင္းတြင္းမွစြန္႔ ပစ္သည့္ေရကိုသာ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရသည့္အတြက္ ေဒသေနလူထု၏ သီးႏွံမ်ား၊ ျခံေျမမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ စက္႐ံုစမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ရလဒ္ ဆိုးမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကိုသာ လူထုကိုခ်ျပၿပီး စီမံကိန္းဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စက္႐ံုျပန္၍ လည္ပတ္ပါက ေဒသခံမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၂၂ ႏွစ္ လည္ပတ္ပါက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ သက္လတ္ပိုင္းလူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုပိုင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိၿပီး လူ႔သက္တမ္းေစ့မေနႏုိင္မည္ကို ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံ ေဒသခံမ်ား၏အဓိက သေဘာထားဆံုးျဖတ္တိုက္တြန္းခ်က္အေနျဖင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းေပးရန္၊ ေဒသလူထုအေပၚ ထိခိုက္ခံစားမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားအား ကုစားေပးရန္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရန္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  လြတ္လပ္ေသာေဒသခံလူထုႏွင့္အတူ  ေဒသအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဒသလူထုပါ၀င္ဆံုးျဖတ္မႈကို အေျခခံေသာ မူေဘာင္မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရန္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံေနရသည့္ ေဒသခံလူထု၏ အသံသေဘာထားမ်ားကို တီက်စ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ‘ပအို၀္းလူငယ္ အစည္းအ႐ံုး’ က ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.