<

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ရယူထားေသာ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေျခသုိ႔ ပုိက္ဆံမေရာက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားေသာ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေျခသုိ႔မေရာက္ရွိ၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၂၈ ရက္ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပÍၥမေန႔တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားသည့္  ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေခ်းတဲ့ေငြက ျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာခ်ာ စိစိစစ္စစ္ သုံးပါတယ္။ သုံးတဲ့ေနရာမွာ စနစ္က်ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးအကုန္လုံး အတိအက်ဘယ္ဟာကုိ ဘယ္လုိသုံးရမယ္ ဘယ္ဟာကုိ မသုံးရဘူးဆုိတာ အေသးစိတ္ကုိ ပုိ႔ထားတဲ့အျပင္ သုံးေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕နဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ အေသးစိတ္ေပါင္းၿပီး ထုတ္ထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ပါတာကုိ အကုန္လုံးမဟုတ္ဘဲ တစ္စိတ္တစ္စိတ္လုပ္ၿပီး သင္တန္းေတြလည္း ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုတင္ျပခ်င္တာက ဘယ္ေလာက္ထုတ္ထုတ္ ဘယ္ေလာက္သင္တန္းေပးေပး ေလ်ာ့နည္းခ်က္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ အမွန္အတုိင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ တုိင္စာေလးေတြလည္း နည္းနည္းရပါတယ္။ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းထိကုိ ပုိက္ဆံက မေရာက္သြားဘူး။ ဒါေလးေတြက အမွန္တရားပါ။ ဒီကိစၥေတြကုိလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် နည္းႏုိင္သေလာက္ နည္းေအာင္ ဗဟုိကေန ကိုင္တြယ္စိစစ္ၿပီး သုံးသပ္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ADB ဘဏ္မွ ေဒၚလာ ၁၂ သန္း စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၁၂ သန္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခ်းယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၆၈ ဘီလ်ံ သုံးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွေခ်းယူရာတြင္ ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ ယခုႏွစ္အထိ ေဒၚလာ ရွစ္သိန္းခန္႔ေပးရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဒၚလာမ်ားျပန္ေပးေနရျခင္းကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သိေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အလကားရသည့္ ပုိက္ဆံမဟုတ္သည္ကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားသိေစခ်င္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ က႑ (၁) ပဏာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က႑ (၂) အျဖစ္ စနစ္အားျဖည့္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ က႑ (၃) သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ သုံးစဲြေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

က႑ (၁) ႏွင့္ က႑ (၂) အတြက္ ေလးႏွစ္စာဘ႑ာေငြ လ်ာထားခ်က္သည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြရယူသုံးစဲြမႈသည္ က်ပ္သန္း ၆၈၀၈၈ ဒသမ ၃၁၈ ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ တုိက္နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ တုိက္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခဲြမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသုိ႔ က႑ (၁) ျဖစ္သည့္ ပဏာမက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပုံေငြ ခဲြေ၀ခ်ထားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

May 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.