<

ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလုိက္လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး နစ္နာသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး နစ္နာသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားစာအုပ္ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးဟာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑ သံုးရပ္စလံုးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ဥပေဒအရာရွိေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ တရားစြဲနဲ႔ အမႈလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး နစ္နာသူနဲ႔ စြပ္စြဲသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

၎က “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႔ တရားမွ်တမႈရရွိေရးဟာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးညီလာခံမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Fair Trials စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ျပဳစုထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒအရာရွိမ်ားအေနနဲ႔ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တရားစြဲနဲ႔ အမႈလိုက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိလာျခင္းတို႔အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ နစ္နာသူမ်ားနဲ႔ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ႏုိင္မွာျဖစ္သလို မွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးကိုလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ တရား မွ်တမႈတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္း တြင္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ညီမွ်စြာဆက္ဆံျခင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိေစေရး၊ အျပစ္မရွိဟုမွတ္ယူျခင္းႏွင့္ သံသယအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ ဆက္ဆံမႈ မ်ားမွကာကြယ္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ၀န္ခံထြက္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခြင့္၊ ဥပေဒအၾကံÓဏ္ရယူခြင့္ ႏွင့္ စကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္အကူအညီရယူ ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ သည္။

May 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.