<

ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမအားလံုးကုိ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေျမနမူနာေကာက္ယူလ်က္ ေျမဆီလႊာအာဟာရ ဓာတ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမအားလံုးကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေျမနမူနာမ်ား ေကာက္ယူလ်က္ ေျမဆီလႊာအာဟာရဓာတ္ အခမဲ့ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္းကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧကအားလံုးအား ဧက ၅၀ လွ်င္ နမူနာအကြက္တစ္ခု သတ္မွတ္ကာ ေျမနမူ နာမ်ားရယူလ်က္ ေျမဆီလႊာအဟာဓာတ္ စစ္ေဆးေပးျခင္း လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖင့္ ေျမဆီလႊာျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ေျမနမူနာရယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာေပါင္းမွာ ပုသိမ္ခ႐ိုင္တြင္ ၃၄၄၀ ကြက္၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္တြင္ ၂၅၆၀ ကြက္၊ ေျမာင္း ျမခ႐ိုင္တြင္ ၂၄၆၀ ကြက္၊ လပြတၱာခ႐ိုင္တြင္ ၂၆၄၀ ကြက္၊ မအူပင္ခ႐ိုင္တြင္ ၁၂၂၀ ကြက္၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္တြင္ ၃၆၈၀ ကြက္ရွိၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျမနမူနာေပါင္း ၁၂၃၁၄ ကြက္ကုိ ရယူၿပီးျဖစ္ကာ နမူနာေပါင္း ၈၈၂၉ ခု ဓာတ္ခြဲစမ္း သပ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ေရေတာ္မိုးေတာ္ လယ္ဧက ၂၇ သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္၊ အဲဒီ ၂၇ သိန္းမွာ ေျမဆီလႊာအဟာရ ဓာတ္စစ္ေဆးမႈကို တိုင္းေဒသအစိုးရ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ ၂၇ သိန္းကို ဧက ၅၀ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နမူနာတစ္ခုယူၿပီးေတာ့၊ နမူနာ တစ္ခုယူတယ္ဆိုတာက နမူနာတစ္ခုယူဖို႔ က်င္းေပါင္း ၂၀ တူးရပါတယ္၊ ဧရိယာဧက ၅၀ အတြင္းမွာ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ၾကက္ေျခခတ္ ပံုစံျဖစ္ျဖစ္၊ ဇက္ပံုစံပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔  နမူနာက်င္းေပါင္း ၂၀ တူးရပါတယ္၊ အဲဒီလို တူးၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့ နမူနာကို စနစ္တက် ယူၿပီးေတာ့ စစ္ရပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ဧက ၅၀ ကို နမူနာတစ္ခုယူၿပီးေတာ့ နမူနာေပါင္း ၅၄၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ နမူနာယူဖို႔ရွိပါတယ္။ အခု မိုးမက်ခင္ ကာလကေလးကို နမူနာ ေပါင္း ၁၆၀၀၀ ယူဖို႔ လ်ာထားခ်က္ရွိပါတယ္၊ အဲဒီ လ်ာထားခ်က္မွာ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ယူၿပီးပါၿပီ၊ မိုးမရြာေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ မိုးရြာရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေျမနမူနာယူၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စံကို တိုင္းပါပါတယ္။ ဒီခ်ဥ္ငန္ဓာတ္နဲ႔ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ပါ၀င္မႈသိတဲ့အခါမွာ လယ္သမားေတြကို ေျမခ်ဥ္ေနလို႔ရွိရင္ ထံုးဘယ္ေလာက္ထည့္ရမယ္ နည္းလမ္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက လယ္သမားတိုင္း လယ္သမားတိုင္းကို ေထာက္ခံခ်က္ေလးေတြ ေပးသြားၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း လက္ကမ္းစာေစာင္ေလးေတြ ပညာေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ဦးေဌးလြင္ကဆိုသည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.