<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားအျပင္ ၾကားစခန္းမ်ား၌ပါ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားအျပင္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ပါ ေဆးေပးခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား/မျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးျခင္း၊ အာဟာရေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား) ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားအားလံုး သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးကုသခံယူခြင့္ မ်ားရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိၾကေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ ေဆးကုသမႈလိုအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအား ခြဲျခား မႈမရွိဘဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔  လာေရာက္ျပသေစေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ မ်ားအတြင္း အသိေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးအဖြဲ႔မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ေဆးခန္းအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

‘ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္လူထုအား ျပန္လည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းစီမံခ်က္’  ကုိ ေရးဆြဲထားၿပီး စီမံခ်က္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ရရွိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.