<

အိႏၵိယသို႔ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုတင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ရသူ တစ္ဦးခ်င္းစီရရွိမည့္ ကိုယ္တာခြဲတမ္းမ်ားကို ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အတြင္း အၿပီးတင္သြင္းရမည္ဟု သိရ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပဲခင္းတစ္ခုတြင္ ပဲေတာင္သူမ်ားလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ေအး)

အိႏၵိယနုိင္ငံသို႔ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုမ်ား တင္သြင္းရာတြင္  လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ရသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ ရရွိမည့္ ကိုတာခြဲတမ္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္အတြင္း အၿပီးတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၄ ရက္ေန႔စြဲပါ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၀၆/ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ထုတ္ျပန္၍ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္း (H.S Code 07133100) ၊  မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းခြဲျခမ္းႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္ပုံစံမ်ား (H.S Code 07139010 ႏွင့္  07139090 ) တို႔အား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း (မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲစီ) အေရအတြက္ကန္႔သတ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားအရ အစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူမႈမ်ား အက်ဳံးမ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆက္လက္၍ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ေမ ၁၁ ရက္စြဲပါ  Trade Notice No . 6 / 2018 – 2019 ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း EXIM Codes 07133100 ၊ 07136000 ၊ 07139010 ႏွင့္ 07139010 တို႔ေအာက္ရွိ ပဲစင္းငုံတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ မတ္ပဲ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သိန္းတို႔အား တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပဲမ်ားကို တင္သြင္းလိုသည့္ စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ပဲသန္႔စင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအျပင္ Directorate General of Foreign Trade (DGFT) သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၂ ရက္မွ၂၅ ရက္အတြင္း (ည ၆ နာရီအထိ) လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီရရွိမည့္ ကိုယ္တာခြဲတမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိုယ္တာခြဲတမ္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အတြင္း အၿပီးတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတင္ပို႔လိုသည့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းသူမ်ားအား အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ Directorate General of Foreign Trade (DGFT)  သို႔  Trade Notice  တြင္ ပါရွိသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းသြားရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းျပန္တက္လာခဲ့ရာ ေမ၂ ရက္က မတ္ပဲ FAQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၇၀၀၀၊ မတ္ပဲ SQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၅၀၀၀၊ ေမ၂၃ ရက္က မတ္ပဲ FAQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၉၀၀၀၀၊ မတ္ပဲ SQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၂၀၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.